Kihon Kata Videos

Anleitung zur Kendo Kihon Kata als PDF herunterladen.

Kihon Kata 1

Kihon Kata 2

Kihon Kata 3

Kihon Kata 4

Kihon Kata 5

Kihon Kata 6

Kihon Kata 7

Kihon Kata 8

Kihon Kata 9